OROSHÁZI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA

Elhelyezése: Orosháza, Széchenyi tér, Magyarország

Az orosházi Jézus Szíve plébániatemplom rövid története

A hagyomány és a fellelhető oklevelek adatai alapján a mai Orosháza környékén már az Árpád-korban négy egyházas falu állott. 1219-ben Monor templomos faluként jelenik meg a dokumentumokban. Ezeket a falvakat az 1241-1242-es tatárjárás elpusztította. A török megszállás előtt Árosház /Orosháza/ néven újból templomos faluként szerepel különböző okmányokban. A falu a török időkben megsemmisült, a település nevét továbbra is /romokban/ álló katolikus templom őrizte meg.

A török hódoltság után ez a vidék is a Harruckernek birtokába került. Az újratelepült Orosházán az alapító evangélikusok mellett a katolikus földesúron kívül az urasági cselédség, az örmény haszonbérlők és a katonák köréből kerültek ki a katolikusok. Az 1788-ban alapított szarvasi katolikus plébánia leányegyházaként látta el Orosházát 1797-ig.

1792-ben vert falból felépítették az első kis templomot a Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére. 1797-ben az endrődi káplán, Kvartek József került Orosházára plébánosnak, ezzel megalakult az önálló egyházközség. Az anyakönyvet és a levéltárat ekkortól vezetik.

Az 1792-ben épült kis templom az évtizedek alatt egyre szűkebbnek bizonyult. ezért Jakabbfy Kristóf plébánossága idején, 1832-ben felépítették a késő barokk stílusú templomot valamivel délkeletebbre, ugyancsak a Szent Kereszt Felmagasztalásának tiszteletére. Ez az istentiszteleti hely szolgált 1922-ig az orosházi katolikusok számára.

1913-ba került Orosházára plébánosnak Molnár János. A század elejei hitéleti fellendülés és a katolicizmus megerősödése miatt egyre szűkebbnek bizonyult ez a templom is. Emiatt elhatározták egy új, tágasabb templom felépítését. A plébánost ebben a tervében megerősítette az akkori váradi püspök, gróf Széchényi Miklós, aki 1921-ben történt látogatása alkalmával félmillió koronát ajánlott fel magánvagyonából a templomépítésre. /Orosháza akkor a nagyváradi püspökséghez tartozott/

Telekcsere révén került jelenlegi helyére a templom. Az alapkövet 1921. június 11-én, Jézus Szíve főünnepén helyezték el. Gyorsan haladt az építkezés, már 1922. augusztus 10-én a toronygombot, majd a keresztet is felhelyezték a torony tetejére. A kétmázsás vaskereszt 43,1 méterre van a földtől. A templom titulusa: JÉZUS SZÍVE.

Az építészeti terveket Siegel Albin és Szőts Imre műépítészek készítették neoromán stílusban. Ezek alapján a templom hossza 36 méter, befogadó képessége 1500 fő. Az összes költség 12.454.268 koronába került. Az eredeti, Jézus Szívét ábrázoló főoltárképet a püspök testvére, gróf Széchényi Jenő festőművész készítette. Ezt a képet később kicserélték a ma is látható Jézus Szíve szoborra.

A festett-faragott főoltár a Nagyváradi Székeskáptalan adománya volt, melyben Szent Adalbert és Szent Tamás ereklyéit helyezték el. A főoltár apszisának két posztamensén Szent József és Alacoque Szent Margit áll.

A toronyba három harang került: a nagyharang 518kg, a középső harang 306kg, a kisharang 147kg súlyú.

A baloldali kereszthajóban áll Szent Rita oltára. A rajta lévő tabernákulum /szentségház/ Széchényi püspök házi oltárának része volt. A Szent Ritát ábrázoló szobrot Vágó Gábor szegedi szobrászművész alkotta. Innen jobbra van még egy mellékoltár, amely Szűz Mária, a Világ Királynőjének tiroli fa szobra áll, mellette Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Imre szobrával.

A főbejárattól jobbra Szent Antal szobra, balra a lourdesi-i barlang található Szűz Mária és Szent Bernadett szobrával /Seleszt István és neje adománya/. Kissé beljebb jobbra Lisieux-i Szent Teréz, balra pedig Szent László király szobra látható.

A templomszentelést Brém Lőrinc kanonok, püspöki helynök végezte 1922. november 19-én. /Brém Lőrinc később itt halt meg, az Alvégi temetőben nyugszik./ A templom fölépítéséről fekete márványtábla emlékezik meg a jobb oldali szenteltvíztartó oszlopon.

Az ekkor már súlyos beteg építtető püspök, gróf Széchényi Miklós végső kívánsága az volt, hogy az új templomban kialakítandó kriptába temessék el. 1923. december 1-én elhunyt a püspök, ám ekkorra nem készült el a sírhely. Ezért ideiglenesen a Kerepesi temetőben temették el, majd a kripta elkészülte után 1924. június 17-én helyezték örök nyugalomba. /1926-tól a püspök nevét viseli Orosházán a “Széchényi tér”/ A kriptát Siegel Albin építész tervezte, melyet a templom kereszthajójának jobboldali részén képeztek ki, a sírüreg pedig benyúlik a kereszthajó alá. Fekete márványlappal van lezárva, fölötte Horváth Adorján szobrászművész fekete márvány keresztje áll, rajta hófehér korpusz a Szent Szívvel.

A kripta oldalán áll Szent Miklós mellékoltára, rajta művészi szárnyasoltár a Szent életéből vett jelenetekkel, melyet Sárosy Endre iparművész készített egy XIII. századi Szent Miklós oltár alapján. /Özv. Spilka Antalné készíttette hálából, leánya gyógyulásáért./ A templom szentélyében a bal oldalon van elhelyezve Széchényi Miklós püspök egykori magánkápolnájának oltárképe /a keresztre feszített Krisztus/. A temlom orgonája 1944 májusában készült el, 2 manuállal, 24 regiszterrel, 1502 síppal, a budapesti Rieger Ottó-féle orgonagyár tervezésében és kivitelezésében. Az 1944. május 13-i felszentelésen a legendás Tóth Ferenc kántor először a pápai és a magyar himnuszt játszotta el rajta.

1938-ban a Szent István év és a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus emlékére gyönyörű Pieta-t állítottak fel az egyházközség hívei a templom bejáratától balra – a templomkertben.

1972-ben 50 éves fennállására a templom külső teljesen megújult. 1993-ra nagyon rossz állapotba került a templom állaga. A mérnöki terv szerint a falakat belülről oszlopokkal, kivülről pedig épülettel kellett megerősíteni. 1993. augusztus 24-én elkezdődött a templomfalat támasztó épület alapozása, ami karácsonyra készült el. Nehéz körülmények között folyt az építkezés 1994-ben majd 1995-ben.

1994. november 29-én egy emlékirat készült az utókor számára, melyet a templom közösségi termének zárógömbjében helyeztek el.

1995. novemberében készült el Kukla Imre népi iparművész alkotása Szent László egészalakos faragott képmása, mely a templom Előd utcai oldalán lévő új épületszárnyat díszíti kívülről. 1996. november 23-án az építkezés utolsó fázisában a korábban megrongálódott rózsaablak helyére került Kovács Keve üvegtervező iparművész alkotása.

1997. november 13-ára elkészült a főoltár jobb és bal oldalán található két ablak színes üvegképe.

Az Előd utcai oldalon létrehozott épületszárnyban kegytárgybolt nyílt, itt urnafülkés temetőt alakítottak ki 2002-ben.

2004. október 31-én a főbejárattól balra a homlokzaton elhelyezett Kálló Ferenc esperes, december 19-én pedig – a főbejárattól jobbra – Molnár János /templomépítő/ apát emléktáblájának avatása, megáldása volt.

2005. július 17-én dr. Domonkos István és családja “Isteni Irgalmasság” képet ajándékozott a templomnak, mely a szentélyben a jobboldalon található. A képet dr. Katona István egri segédpüspök áldotta meg.

2008 márciusában – másfél éves munka után – a templom szentélyének minden

díszablaka elkészült. Kovács Keve üvegtervező iparművész négy alkotása Jézus feltámadását, mennybemenetelét, a Szentlélek elküldését és Szűz Mária megdicsőülését jeleníti meg. Sajátos magyar vonatkozása van az ólmozott, szitázott színes ablakoknak: a rajtuk látható írás az egykor a Margit-szigeten működő apácazárdában íródott ima és magyarázatának felnagyított mása.

2008-ban teljeskörű tetőfelújítás történt.

2009. évi munkák: a templom falainak szigetelése, a toronyóra és a hangvezérlés korszerűsítése, a riasztórendszer kialakítása, a kerítés felújítása, az épület villamoshálózatának modernizálása.

2010. május 3-án kezdődött meg a templom belső felújítása: a gyulai egyházközségtől kapott homokkőoltár és felolvasó kiépítését, a szegedi Szent Gellért Szeminárium kápolnájából kapott csillárok beszerelését, az orosházi plébánosok és az adományozó hívek neveit tartalmazó márványtáblák elhelyezését végezték el. Leburkolták a teljes templombelsőt. Új keresztúti képek kerültek a régiek helyébe. A szentetornyai templomból ide került az örökmécses. A templom belső festése mellett felújították a főoltárt, a Mária, a Szent Rita, a Szent Miklós oltárokat, átfestették a Lourdes-i barlangot. A megújult padokon réztáblák őrzik a támogató hívek neveit. Feljárót építettek a mozgáskorlátozottak számára, a főhajó két oldalán lévő ablakok és a bejárati ajtók edzett üveget kaptak. A misék idejére gyermekes családoknak foglalkoztató-szobát alakítottak ki, ahol kamera segítségével élőben, televízión nézhetik a misét.

2013-ban önkormányzati támogatásból a torony belső felújítása kezdődött meg.

2014-ben a 70 éves orgona felújítása kezdődött meg egy – a nagyváradi önkormányzat által levezetett – határon átívelő uniós pályázat támogatásával, amely 2015 februárjára fejeződött be. Időközben 2014-ben elkészült a SERRA tagok által adományozott emléktábla is, melyet Mindszenty József bíboros 1944. évi orosházi látogatásának emlékét őrzi.

Más turisztikai látnivalók a közelben:

  • Evangélikus Egyház (Orosháza, Győri V tér)
  • Polgármesteri Hivatal Orosháza (Orosháza, Szabadság tér 4-6)
  • Szántó Kovács János Területi Múzeum Orosháza (Orosháza, Dózsa György utca 5)

Minden vélemény számít!